fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť RASPB, s.r.o. .

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:  RASPB, s.r.o.

Furmanská 8 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač

IČO: 55904220

Kontaktné údaje: info@malina.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:  info@malina.sk

Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Prevádzkovateľ – každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ – akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Zodpovedná osoba – osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

Osobné údaje – akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Príjemca – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.

Účel spracúvania – vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

RASPB, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely a na základe právnych základov spracúvania, ktoré sú pre jednotlivé dotknuté osoby uvedené v časti Osobitné informácie.  Tieto informácie sú prístupné:

→ v elektronickej podobe na webovej stránke RASPB, s.r.o. (www.malina.sk), sekcia GDPR,

→ ako aj v papierovej podobe na personálnom oddelení na centrále spoločnosti RASPB, s.r.o. (Mliekárenská 10, 821 09 Bratislava) a na prevádzkach spoločnosti RASPB, s.r.o.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť RASPB, s.r.o. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a RASPB, s.r.o., je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne RASPB, s.r.o. poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, Potraviny  BA, s.r.o. odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

Príjemcovia osobných údajov

RASPB, s.r.o. poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

→ súdy, orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady;

→ Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti;

→ kontrolné a dozorné orgány;

→ banky, poisťovne, poštové podniky;

→ sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre RASPB, s.r.o., alebo spoločnosti, pre ktoré RASPB, s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ;

→ zmluvní partneri RASPB, s.r.o. (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy);

→ iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov RASPB, s.r.o. alebo tretej strany, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej RASPB, s.r.o., alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi RASPB, s.r.o. a dotknutou osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od dôvodu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že RASPB, s.r.o. uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:

→ ak RASPB, s.r.o. spracúva osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;

→ ak RASPB, s.r.o. spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou;

→ ak RASPB, s.r.o. spracúva osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje RASPB, s.r.o. alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom;

→ ak RASPB, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu.

Po uplynutí uvedených dôb je RASPB, s.r.o. oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov.

Ochrana práv dotknutých osôb:

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. b) právo na prístup k osobných údajov,
 3. a) právo na opravu osobných údajov,
 4. b) právo na výmaz osobných údajov,
 5. c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. d) právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. e) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. f) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od RASPB, s.r.o., ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 8. h) informáciu, či sa v podmienkach RASPB, s.r.o. vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od RASPB, s.r.o. o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby RASPB, s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach RASPB, s.r.o. neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti RASPB, s.r.o. neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; RASPB, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať od RASPB, s.r.o. osobné údaje, ktoré poskytla do RASPB, s.r.o., a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od RASPB, s.r.o.) inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej RASPB, s.r.o., ako prevádzkovateľovi,
 2. b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie RASPB, s.r.o. nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel…

Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči RASPB, s.r.o.

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči RASPB, s.r.o. v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese RASPB, s.r.o. s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“ alebo elektronicky na emailovej adrese: info@malina.sk alebo osobne na adrese sídla RASPB, s.r.o.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421  2 32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk).

 

Návrat hore